מהי ערבות ואילו סוגי ערבים קיימים

ערבות מוגדרת כ"התחייבותו של אדם לקיים חיובו של אדם אחר כלפי אדם שלישי". כלומר, ערבות היא התחייבות לטפל בחובו של אדם אחר, שהוא החייב העיקרי.

מה המשמעות של החתימה על אותו כתב ערבות לטובת הבנק, אילו סוגי ערבים קיימים ומהן החובות המוטלות על הבנק שעה שהוא מחתים ערב על כתב ערבות? בנושאים אלו תדון רשימה זו בקצרה.

א. על מי אין חוק הערבות בא להגן?

חשוב להדגיש כי חוק הערבות אינו בא להגן על ערב שהוא תאגיד (חברה), בן זוגו של החייב, שותף של החייב או מנהל/בעל מניות בחברה אשר חבה את הכסף. החוק בא להגן על אנשים תמימים אשר חתמו על ערבות לטובת מכריהם.

ב. מה משמעות החתימה על כתב ערבות לטובת הבנק?

ככלל, חתימה על כתב ערבות לטובת הבנק משמעותה התחייבות לשאת בחובותיו של החייב כלפי הבנק במידה והחייב לא יוכל לפרוע אותם. חשוב להבין: גם אם ישנם מס' ערבים כלפי הבנק, כל ערב חייב לבנק ביחד ולחוד. כך, אם סכום החוב הוא 100,000 ₪ ולחייב יש 4 ערבים שכל אחד מהם ערב לחובו, אזי הבנק יכול להיפרע מכל אחד ואחד מהערבים את הסך של 100,000 ₪ (ובתנאי שלא יקבל יותר מ 100,000 ₪), ולא 25,000 ₪ מכ"א כפי שנוטים לחשוב בטעות. במקרה שבו הבנק פרע את מלוא החוב מערב אחד יוכל אותו ערב לתבוע השבה מן הערבים האחרים כדי חלקו בחוב.

ג. אילו סוגי ערבים יש?

החוק מכיר בשני סוגי ערבים: ערב יחיד וערב מוגן. הערב המוגן הוא גלגול של הערב היחיד לגביו הוספו עוד מס' תנאים אשר במסגרתם החוק מעניק לערב המוגן הגנות נוספות.

א. ערב יחיד הנו – כל מי שערב לחוב (בכל סכום שהוא) והוא אינו תאגיד (חברה), בן זוגו של החייב, שותף של החייב או מנהל/בעל מניות בחברה אשר חבה את הכסף.

ב. ערב מוגן הנו – מי שערב לסכום שאינו עולה על 60,000 ₪ (ללא הצמדה וריבית) וכאשר מדובר בערבות להלוואה בגין רכישת דירת מגורים – 500,000 ₪ ובלבד שהדירה שימשה למגוריו של החייב (החוק אינו בא להגן על מי שערב לחייב אשר נטל הלוואה לצורך רכישת דירה להשקעה). הסכומים מתעדכנים בהתאם לעליית המדד. כלומר, למי שעומד בתנאים אלה, מיד נראה, מעניק החוק הגנות מיוחדות נוספות.

ד. מהן ההגנות לכל אחד מסוגי הערבים?

כל ההגנות רלוונטיות ל 2 סוגי הערבים בעוד שלערב המוגן מוסיף החוק הגנות נוספות.

כך, בין היתר, כלפי ערב יחיד (ומוגן):

א. הבנק חייב לנקוב בהסכם הערבות בסך החוב הנערב;

ב. הבנק חייב מסור לערב את כל סוגי המסמכים עליהם חתם;

ג. הבנק חייב לגלות לערב האם ישנם ערבים נוספים לחוק ובאיזה סכום וכן לגלות מה שיעור החוב של החייב נכון למועד החתימה על כתב הערבות והאם מדובר באשראי חדש ומהי תקופת החיוב;

ד. הבנק חייב להודיע לערב אחת לתקופה אודות שינויים בערבות; אם הפסיק החייב לשלם את חיוביו על הבנק להודיע על כך לערב תוך 90 ימים כדי שהערב יוכל לכלכל את צעדיו;

ה. הבנק חייב להודיע לערב בהסכם הערבות האם הוא ערב יחיד או ערב מוגן;

רשלנות של הבנק בכל אחד ואחד מן החובות הללו עשויה להביא להקטנת סכום הערבות ואף לביטולה המלא של הערבות.

ה. במקרה של ערב מוגן ישנן הגנות נוספות:

לא ניתן להגיש תביעה כנגד הערב המוגן אלא לאחר שניתן פס"ד כנגד החייב העיקרי ולאחר שראש ההוצאה לפועל אישר בצו מיוחד, כי מוצו כל ההליכים האפשריים לגביית החוב מאת החייב העיקרי. כמו כן על הבנק לפועל על מנת לממש ביטחונות שהעמיד החייב לטובת פירעון החוב כגון משכנתא על דירת מגורים.

מטרת החוק הנה למנוע מהבנקים לתבוע מייד את הערבים המוגנים מבלי למצות את כל ההליכים כנגד החייב העיקרי. יש לציין, כי הגנות אלה אינן חלות שעה שהחייב העיקרי נפטר, פשט את הרגל, יצא מן הארץ לצמיתות או הוכרז פסול דין.

בכל מקרה, אם הערב המוגן יידרש לשלם את החוב, הרי שהוא יישא בחלקו היחסי לחוב הכולל ולא ישלם יותר מכפי חלקו היחסי (גם אם יש ערבים אחרים שלא שילמו). חשוב להבהיר כי כפי שפורט לעיל, במקרה של ערב רגיל הנושה יכול להיפרע מכל ערב את מלוא סכום החוב ולערב רק פתוחה הדרך לתבוע השבה מן הערבים האחרים.

בנוסף, ישנה הגנה נוספת לערב המוגן, שעה ששיעור ערבותו נמוך מחלקו היחסי בחוב הכולל (יחד עם הערבים הנוספים), אזי הוא ישלם את הסכום הנמוך ולא בהתאם לחלקו היחסי.

חשוב להיוועץ בעו"ד הבקיא בדיני הערבות טרם החתימה על כתב הערבות ולא לקבל את מסמכי הבנק ככתבם וכלשונם. חשוב לדרוש מן הבנק לציין בהסכם הערבות את סוג הערב (יחיד או מוגן) ולבקש מן הבנק את מלוא האינפורמציה בנוגע לחובו של החייב (ריבית, מועדי פירעון, בטוחות וכד').

*הכותב הנו עו"ד ממשרד שי רשף משרד עו"ד העוסק בליטיגציה מסחרית ובנקאות.מאמר זה הנו למידע כללי וראשוני בלבד, ואינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.